Saarenkoti Oy:n työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

 

Tämä on Saarenkoti Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeksi päivitetty 19.6.2024.

 

 1. Henkilörekisterin nimi

Saarenkoti Oy:n työnhakijarekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Saarenkoti Oy
Pulkamontie 4
96900 Saarenkylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Toiminnanjohtaja Jarmo Palo

Puh. 040 537 3460

jarmo.palo@saarenkoti.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Työnhakijarekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja sopimusta edeltävien toimien toteuttamiseen sekä työnhakijoiden suostumukseen. Lisäksi käsittelyperusteena voidaan käyttää oikeutettua etua.

 1. Käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää rekisterinpitäjän tiedostoa avoimen työhakemuksen hakeneista työnhakijoista rekrytoivien esimiesten käyttöön. Emme tee automaattista profilointia.

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat:

 • työntekijöiden rekrytointi
 • resurssipankki henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa keikkatöihin ja sijaisuuksiin.  
 • työnhakijoiden soveltuvuuden arviointi sekä valitseminen työtehtävään
 • arviointi ja luotettavuuden selvittäminen
 1. Tietosisällöt

Työhakijarekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 • tiedot henkilön tunnistamista ja yhteydenpitoa varten
 • työkokemusta, koulutusta ja osaamista koskevat tiedot sekä muut hakijan itsestään antamat tiedot
 • haettavaa tehtävää koskevat tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Saarenkoti Oy vastaanottaa henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään avoimen hakemuslomakkeen kautta.

 1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Saarenkoti Oy luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti.

Saarenkoti käsittelee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa ja EU/ETA-alueella. Lisäksi siirrettäessä henkilötietoja Yhdysvaltoihin (Googlen analytiikkapalvelut), voidaan siirtoperusteena käyttää myös EU:n ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojakehystä.

 1. Säilytysajat

Saarenkoti Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin jokin käsittelyn peruste on voimassa ja henkilötiedot ovat käyttötarkoituksiinsa tarpeellisia. Henkilötiedot poistetaan, kun rekisteröity pyytää meiltä tietojensa poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelinlaitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien suorittamiseen.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

a) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Pyynnössä on kerrottava nimi sekä miten tieto pitäisi oikaista.

Voimme tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme hänelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään osoitteella:

Saarenkoti Oy
Toiminnanjohtaja Jarmo Palo

Pulkamontie 4
96900 Saarenkylä
jarmo.palo@saarenkoti.fi

 

b) Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

 

c) Muut rekisteröidyn oikeudet

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

– Oikeus saada tiedostona häntä koskevat tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut.

– Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

– Siirto-oikeus. Rekisteröity voi myös pyytää siirtämään henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

– Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Rajoitusoikeutta ei kuitenkaan ole lakisääteisen toiminnan osalta, jos rajoituspyyntö on ilmeisen perusteeton.

 

Skip to content